Priekškarš: Eiromeli Eirokara priekšvakarā

Tēlains Angelas Merkeles politiskās izaugsmes un darbības būtības attēlojums. Merkeles vietā te droši var likt vairumu Eiropas valdošo politiķu un gandrīz visus Latvijas politikāņus.

Tēlains Angelas Merkeles politiskās izaugsmes un darbības būtības attēlojums. Merkeles vietā te droši var likt vairumu Eiropas valdošo politiķu un gandrīz visus Latvijas politikāņus.

Ģimene ir varas avots. No ģimenes nāk tas, kas Satversmē nostiprināts kā „tautai piederošā Suverēnā vara”. Ģimenē dzimst Cilvēki un ģimenē veidojas personības – tas, kas nes Cilvēciskās Vērtības, attīstības iespējas un sabiedrības satvarus – to, kas Cilvēkus satur sabiedrībā – tātad arī valstī. Pārnacionālo korporāciju darbība ir arī pārvalstiska. Nācijas un valstis, katrai uzturot un sargājot savu savdabību, ir korporāciju pretinieki. Korporācijām vajag bezpersonisku patērētāju pūli. Nācijām un valstīm, sabiedrībām vajag personificētu, neatkārtojamu un savdabīgu dzīvesveidu dzīvojošu Cilvēku kopumu, kurš ir korporāciju interešu šķērslis.

Saduras bezpersonificējošas un personību uzturošas ietekmju plūsmas. Personība nāk ar savu varu. Valsts vara ir izpildorgāniem deleģētā personību vara. Ģimenēm un to uzturošajām personībām ir lielākais varas kopums. Ģimenes varu koncentrē un vajadzības gadījumā nodod augstākorganizētām struktūrām vai realizē pašas. Jebkurā gadījumā, ģimenes, tālāk nododot savu savdabību, uztur valstī esošo varas pielietojuma savdabību. Ja ir ieplānota varas pielietojuma izmaiņa, tad ir jāatceļ ģimeņu ietekme uz personības veidošanu ģimenē un jānodod to korporāciju kontrolē. Ģimene veido personību. Ģimene to dara nododot saviem bērniem savu Cilvēcisko Vērtību kopumu un ar tām saistītās intereses, to spēju pielietojumu.

Te saduras divas intereses – Cilvēcisko spēju izraisītās un korporāciju bezpersoniskās peļņas intereses. Korporācijām, to varas paplašināšanai ir tikai viens ceļš – likvidēt Cilvēciskās Vērtības, bet to vietā attīstīt peļņas intereses un atsevišķu cilvēku (divkāju) peļņas interešu inkorporācija – sapludināšana ar korporāciju interesēm. Bet, tā kā korporācijās neeksistē atsevišķu Cilvēku intereses, tad tas nozīmē, ka korporācijas savā labā izmantos Cilvēku intereses un ar to realizāciju saistīto varu – vai varu, kura izpaužas interesēs. Tas nozīmē, ka korporācijas ģimeņu un Cilvēku varu sagrābs un izmantos savās interesēs. Tas nozīmē pārtraukt ģimeņu Cilvēcisko Vērtību nodošanu saviem bērniem un viņu bērnus un viņu varu inkorporēt savās interesēs. Tas nozīmē Cilvēcisko Vērtību interešu darbības apturēšanu un to vietā citu – resursu rentablas izmantošanas – peļņas interešu ieviešanu.

Bērnu radīšana un audzināšana prasa ieguldījumus, kuru daļa pāriet Kultūrā – utilitāri nekontrolējamās vērtībās – pārpasaulīgās interesēs, kas no korporāciju viedokļa nav rentablas, bet atrauj šos Cilvēkus no korporāciju tiem ieplānotajām darbībām. Korporācijām vajadzīga varas apvienošana – Cilvēku varas izmantošana un pakļaušana savām interesēm. Tā ir divu varu – ģimeņu kopumu un atsevišķu ģimeņu – korporāciju varu konfrontācija, kurā nedaudzas ģimenes cenšas pakļaut sev – paverdzināt visas citas ģimenes.

Tā kā ģimenes cenšas tālāk nodot savas Cilvēciskās Vērtības, tad tās ir traucēklis korporācijām un korporācijas tās iznīcina. Vienkāršākais veids, kā iznīcināt ģimenes un pārtraukt Cilvēcisko Vērtību tālāknodošanu ir uzskatu liberālisma ieviešana un audzināšanas nepieļaušana ģimenēs. Tas ir – audzināšanas nodošana ārpusģimeņu struktūru rokās un ģimeņu ietekmes izslēgšana. Notiek ģimeņu varas pārpakļaušana atsevišķu ģimeņu varai. Tā ir varas uzurpēšana – ģimeņu paverdzināšana.

Ģimenēm atņem varu caur mehānismiem un instrumentiem, kuri neļauj tām audzināt savus bērnus – „bērnu tiesību sargiem”, bāriņtiesām (juvenālo justīciju), „izglītības” un informēšanas, interešu formēšanas resursiem.

Eiropas pēckara paaudze – tie, kas tagad ir vectētiņu un vecmāmiņu vecāki, savu bērnu audzināšanai uzmanību nepievērsa – svarīgi bija izdzīvot un bērnus pabarot. Tā viņu bērni iemācījās „aprūpēt”, domādami, ka bērnu audzināšanu var atstāt vakara stundām pēc darba un materiālās labklājības rūpēm. Viņi uzskatīja, ka viņu bērnus audzinās skola, attīstošās rotaļas un kādi „labie Cilvēki”. Audzināšanu nesaņēmuši, viņi nezināja, kas ir audzināšana un ar to nenodarbojās. Viņu bērnus audzināja „jaunās vēsmas” un „brīvās pasaules” grāmatas. Vēlāk skolas „izglītoja”, bet vecāki bērnus neaudzināja tādēļ, ka nezināja, kas, ko un kā audzina. Viņi ar kāri uzklausīja teorijas, kuras viņus „atbrīvoja” no vecāku pienākumu pildīšanas. „Zilo bērnu” reliģijas apustuļi stāstīja, ka bērni dzimuši, lai audzinātu vecākus, „psihologi”, ka nevajagot salauzt personību, bet vecākiem vajagot veltīt savu laiku sevis mīlēšanai.

Tādā veidā Eiropa ir pasaules daļa, kurā vecāki nezina, kas un kādēļ ir audzināšana un tāpēc, paši to nesaņēmuši, nespēj to dot saviem bērniem. Sabiedrībā, kurā ir audzināšanas tradīcija, katra darbība, kura mēģina audzināšanu graut, saņem kategorisku pretsparu. Vecāki to nepieņem jau pašā attālākajā mēģinājumā ietekmēt audzināšanas tradīciju. Tur, kur nav audzināšanas tradīcija, vecāki pieļauj ielaušanos viņu pienākumu telpā un protestē tikai tad, kad tas skar viņu fizisko ģimenes dzīvi.

Bērnu izņemšana no ģimenēm kopā ar dzīves baudīšanas, karjeras taisīšanas un pretapaugļošanās līdzekļu reklāmu ir atradusi savu sintēzi „bērnus dzemdējam, bet aprūpi uzticam citiem” principā. Tātad, ja noslāpē vecāku veselo saprātu (sevis mīlēšana), tad var panākt situāciju, kurā vecāki ir ar mieru dzemdēt (apmierināt instinktu), bet bērnus atdot „aprūpei” citiem. Uz to ved tagad plaši reklamētā surogāt”māšu” ieviešana orgānu ražošanas sistēmā. Bērnu dzemdēšana ir padarīta par „medicīnas” industrijas biznesa sektoru. Pārdos kontracepciju un vienlaikus arī pretdabisku dzemdēšanas sistēmu tehnoloģiju, bet nekādā veidā nepieļaus normālu bērnu audzināšanu.

Tai pat laikā vecāki neatpazīst (viņus tas nesatrauc) uzbrukumus viņu bērnu audzināšanai un tās aizstāšanai ar ārpusģimenes audzināšanu, ģimenei atstājot bērnu fizisko aprūpi. Bērnu izņemšana no ģimenēm ir dehumanizācijas projekta sastāvdaļa.

Visos uzstādījumos „demokrātiska sabiedrība” tiek vienādota ar „homoseksuāla sabiedrība”. Homoseksuālisms līdz ar citām perversijām un priekšlaicīgu dzimumintereses izraisīšanu bērniem ved uz depopulāciju – izmiršanu. Tāpēc visas „demokrātiskās” pārveides sabiedrībā ir vērstas uz homoseksuālu attiecību ieviešanu – neauglību – tanato jeb nekrofīlisko dzīvesveidu.

Latvijā ir sagatavots apstākļu kopums plašam uzbrukumam bērnu audzināšanai ģimenēs, kurš tiks uzsākts to maskējot aiz „drošības mācības” un citiem instrumentiem. Tas nav kāds viens pasākums, bet dziļi integrēta fronte grāmatās, filmās, mācību programmu un interešu ievirzes veidošanā, laika pavadīšanā, ievilkšanā subkultūrās, informācijas pasniegšanas avotu formēšanā, informācijas atlasē (modifikācijā) un ģimenisko attiecību formēšanā. Visi šie uzbrukumi ir vērsti uz to, lai ģimenes dabiskas audzināšanas procesā saviem bērniem tālāk nenodotu Cilvēciskās Vērtības, bet aizstātu tās ar pretdabiskiem priekšstatiem par dzīvi un tās saturu. Tā ir bērnu dehumanizācija (lopiskošana), kuras gaitā viņiem atņem to, kas viņus padara par Cilvēkiem – tos kritērijus varas pielietošanā, kuri piešķir viņu dzīvēm jēgu.

Dehumanizēts radījums nav Cilvēks. Dehumanizētam radījumam nav gribas un humānu varas pielietojuma mērķu. Dehumanizēta būtne ir vergs, kura varu ir uzurpējis viņa vergturis. Tādā kārtā dehumanizējot Latvijā dzimušos bērnus tiek paverdzināti „latvieši”, ja vien vergam – lopiskai (dehumanizētai) būtnei var piedēvēt ko vairāk par vergu. Suņiem, govīm un sporta vai kara zirgiem nav etniskas vai nacionālas piederības (vai par tādu uzskatīsim sugu?). Nākošgad, dehumanizējot šīs tautas bērnus, tiks izvērsts uzbrukums Satversmē pasludinātajai latviešu tautai piederošajai suverēnajai varai. Dehumanizācija (lopiskošana) notiek, atņemot humānas varas (rīcības) pielietojuma mērauklas un dodot ceļu Cilvēkam pretdabiskām darbībām un uzvedības modeļiem. Dehumanizācija balstās uz trim „vaļiem”: 1. Sabiedrības atomizācija. 2. Vēsturiskās saites saraušana. 3. Perversiju uzspiešana.

Kamēr vecākus nodarbināja ar privatizāciju, biznesu, bezdarbu, politiķu strīdiem, sievietes ar seksuālajām fantāzijām un sevis mīlēšanu, bet vīriešus ar pornogrāfiju, homoseksuālismu un filmām par vardarbību, noziedzību un tās glorificēšanu, tikmēr viņu bērnus audzināja citi. Viņu bērniem rādīja stulbinošas, notrulinošas, naidpilnas multenes, stāstīja idiotizējošus stāstiņus, sēdināja pie agresivitāti iepotējošām datorspēlēm un vedināja uz izvirtību, subkultūrām, kur visādi veicināja sevis izrādīšanu – „veiksmīgumu”. Izglītības sistēma tika demontēta un tās vietā aiz izglītības maskas notiek lielīgu sēnalu pakaušu ražošana – „skola ražo tumsoņas”.

Kādu brīdi atpakaļ sacēlās neliels troksnītis par vardarbību skolās. Protams, ka tāda tur ir un daudz lielākos mērogos kā par to runā. Tas, ko ieskaita vai neieskaita vardarbībā ir pilnīgi atkarīgs no skaitītāju ieskatiem un to, kas kurā gadījumā ir vardarbība, un ne tikai skolā, bet ģimenē un sabiedrībā vispār. Ne jau tikai Latvijā, bet arī visā Gejropā, Amerikā, Austrālijā, Krievijā, Ukrainā un Ķīnā – visur, kur ir darbojušies „demokratizētāji un Gejropisko vērtību ieviesēji” – visā balto Cilvēku pasaulē ir radīta dehumanizētu, baudkāru, nedisciplinētu, sevi ierobežot negribošu un nevarošu agresīvu un niknu ļaužu atomizēta populācija. Gļēvu un rīcības nespējīgu vecāku varza, kura uztur, baro un aprūpē agresīvus un naidoties gatavus jauniešu un bērnus. Tā ir populācija, kura ir izveidota dumpjiem, grautiņiem un vardarbībai. Viņos tas iekšēji kūsā.

Palūkojoties uz hokeja un futbola huligānu ālēšanos. Tādi iekšēji ir arī citi. Huligāni ir tikai „aizdedzes mehānisms” – elements „krāsaino revolūciju” veidošanas un vadīšanas tehnoloģijā. Ir izveidoti ļaudis, kuros kā norma ielikta tieksme uz agresiju un vardarbība, kura agri vai vēlu laužas uz āru. Nākošais solis ir parādīt virzienu – „tur ir ienaidnieks”, pateikt – „tagad drīkst”, izsniegt ieročus un viņi būs gatavi nosist katru un viens otru. Ukraina to pierāda. Šai populācijai ir noņemts tas, kas viņus padarīja par Cilvēkiem – Cilvēciskās Vērtības, Humānas rīcības kritēriji un antihumānas rīcības bremzes. Balto Cilvēku pasaule ir sagatavota agresijai, grautiņiem un haosam. Tie paši, kuri sagatavoja un vadīja „Arābu pavasari”, ir sagatavojuši arī „Gejropas rudeni”. Tur, kur ir ASV vēstniecības, vienmēr būs tādas krāsainās revolūcijas. Kad, kur un kādos mērogos, tas ir atkarīgs no ASV interesēm. Gejropā ir ASV vēstniecības. Gejropā būs grautiņi un haoss. Gejropā būs šīs paaudzes lielais karš.

Dehumanizācijas galarezultāts vienmēr ir destruktīvs varas pielietojums. To uzskatāmi var redzēt futbola huligānu, „islama” teroristu un Ukrainas nacistu rīcībā. Tur, kur vara netiek pielietota Cilvēcisko Vērtību kontekstā un uzraudzībā, tur tā iet noziedzīgu ceļu un galarezultātā izvēršas naidā. Naids katrā Cilvēkā dzīvo viņa dehumanizācijas (lopiskuma) mērā. Katrs var ielūkoties sevī un atrast dehumanizācijas perēkli, kuru var redzēt pēc tā, ka izjūt naidu pret kādu vai kaut ko.

Naids ir Cilvēcisko Vērtību slāpēšanas – dehumanizācijas seku zīme. Kur ir naids, tur ir dehumanizācija. NATO un Gejropa, kurinot naidu pret kādu (vienalga pret ko – šoreiz tā ir Krievija) dehumanizē attiecīgo tādā veidā informatīvi apstrādājamo tautu. NATO un Gejropai tā ir dehumanizācijas (lopiskošanas) tehnoloģija. Blakus tai ir citas pieaugušo dehumanizācijas (lopiskošanas) tehnoloģijas. Skolās tiek ieviestas bērnu dehumanizācijas (lopiskošanas) tehnoloģijas. Tā visa ir globālas Cilvēku paverdzināšanas programmas darbība.

***

Karš ir Cilvēciskā lieluma trūkuma, problēmu risināšanas nespējas, neveiksmju un neziņas rezultāts. Saprātīgi Cilvēki rīkojas Saprātīgi. Alkatīgie rīkojas neapdomīgi. Ļaunprātīgie naidojas. Neizglītoti, tumsonīgi, sīki ļautiņi rīkojas zemiski, noziedzīgi, netaisni un muļķīgi. Tādi nonāk savu instinktu un lielāku neliešu varā. Tāda tagad ir visa Gejropa, kuras ir nonākusi sava lielā kara priekšvakarā.

Muļķi var atpazīt pēc tā, ka viņš neapzinas savas darbības sekas. Muļķim liekas, ka viņš, mežu cērtot, iegūst labu cenu par kokmateriāliem, bet patiesībā viņš gatavo plūdus, kuri aizskalos visu – arī viņu pašu. Muļķis domā, ka, strīdoties ar kaimiņu, viņš to dara savās interesēs, bet patiesībā muļķis zaudē palīgu nākošās nelaimes priekšā. Muļķim liekas, ka viņš sev labvēlīgi noskaņo auditoriju, bet patiesībā viņš sēj un vairo naidu.

Tur, kur nav taisnīguma un godīguma, tur, kur uzbrucējam nav pamata taisnīgām dusmām, jo nav pārkāpuma – uzbrukums nāk no uzbrucēja iekšējā ļaunuma un paša nespējas paciest sev blakus labāku par sevi – tur uzbrucēja ļaunums ceļas kā naids. Naids nav vadāms. Naids ir un naids darbojas pats savā gaitā, noslaukot visu un visus savā ceļā. Naids kā meža ugunsgrēks izplatās, vispirms izdedzinot mežu, pamežu un zāli savā izcelsmes vietā. Tāpēc gudrs karotājs naidu neceļ, bet gaida līdz sanaidojies pretinieks nāks ar savu naidu un tad tam pretī laiž citu – taisnīgu dusmu uguni. Naida cēlāju noposta paša naids. Dusmu uguns apstājas līdz ar uzvaru un samierināšanos.

Dusmas ved uz samierināšanos. Dusmas ir racionāla atbilde uz kārtības pārkāpumu (…), bet naids ir iracionāla nespēja un nevēlēšanās saprasties, ievērot kārtību, iracionāla tieksme panākt savu, iznīcinot to, ko grib pārveidot – tātad naids iznīcina pats savas darbības rezultātu un savas darbības lauku – iespējamo panākumu augļus. Naids ir dusmu pretdabiskā ēna. Zeme dusmojas. Zemes dusmas ir pamatotas. Zeme ļaujas dusmām atjaunojot kārtību un dzēšot naidu.

***

Ir trīs sociālie psihotipi: „Centrālo zemju” (melnzemes) psihotips. „Piekrastes” (smilšu) psihotips. „Pilsētu” (klinšu) psihotips.

Sociālais psihotips ir tautu grupai, tautai, nācijai vai kultūrai piemītošais dzīves un pasaules redzējums un darbību vadošais pamatmotīvs – paliekoša, nemainīga dominante psihes struktūrā. Sociālais psihotips tonalizē Cilvēka attieksmi pret notiekošo un viņa reakcijas uz to. Sociālais psihotips nosaka visas darbības metodes un to pamatojumus. Katra psihotipa „iemītnieki” visu skata caur to, tāpēc viņiem viņu rīcība vienmēr ir vienīgā pareizā un iespējamā, pieejamā un pamatotā, bet visas citas ir nepieņemamas, nepareizas, vērā neņemamas un dzīvei nederīgas – viņi tā dzīvot nevar. Citu psihotipu „iemītnieki” neharmonizētā sistēmā vienmēr ir ienaidnieki, resurss un traucēklis.

„Centrālo zemju” psihotips ir pašpietiekams un pilnvērtību gūst sevī un zemes auglības darbā. Tas ir devīgs un dāsns, pārliecināts par sevi un savu nākotni, kura balstās Zemes auglības darbā un iekšējās izaugsmes lēnajā, bet nenovēršamajā kārtībā. „Zeme baro, zeme sargā, zeme audzina”. „Centrālo zemju” psihotipā nav „notikumu” – visa dzīve ir liels un skaists „notikums”. Tas ir darba un mierīgas sadzīves psihotips, bet var ieslīgt slinkumā, ja to pienācīgi nekustina. Tādam svešu nevajag, var dāvināt zemes doto, bet nedrīkst aizskart Zemi – tā ir Svēta vērtība un tāds sevi vienmēr pieskaita tai zemei, uz kuras dzīvo, tāpēc bieži vien viņu uztver kā okupantu – izmantotāju, kaut gan pats sevi zin un jūt kā zemes kalpu – tai piederīgu un dabiski tajā iederīgu. „Kur ir mana zeme, tur es esmu”, kas nav jāuzskata īpašuma, bet sevis piederības nozīmē – „Kur ir māte, tur ir bērns” – „bērns nav šķirams no mātes” izpratnē. „Centrālo zemju” psihotipa „iemītniekiem” svešu nevajag (sava zeme baro), bet savu zemi nevienam nedos. Tādiem pašu mājās ir vislabāk un savā zemē augušais ir vislabākais. Inerts, lēns un stabils, bet vienlaicīgi arī ar lielu inerci – enerģētisko pildījumu apgādāts psihotips, kā mierā, tā arī kustībā. Augstākā vērtība ir Taisnīgums. „Kam taisnība – tas stiprāks”. Krievija, Indija, Latīņamerika, Āzijas valstis, Irāna, Etiopija un Āfrika pieder šim psihotipam.

„Piekrastes” psihotips ir ekspansīvs, meklējošs un aktīvi iegūstošs, iekšēja trūkuma, bada un raižu par rītdienu mākts. Tam nekad nav gana un nepietiks. Tas ir aizdomīgs, skaudīgs un paštaisns. Tas vienmēr meklēs, kur vēl no kāda kaut ko var paņemt. Tādam labākais vienmēr ir tur tālumā un no tāluma nācis. Tādam Zeme ir pamāte un tādu kā „vilku kājas baro”. Tādam „kur es esmu, tur ir mana zeme” tāpēc, ka viņš to ir iekarojis. Zeme tādam ir īpašums, ražošanas līdzeklis un prece. Tāds pats ir sevis barotājs, sargātājs un audzinātājs. Vājš, uzbudināms un pulsējošs. Strauji uzplūdi mainās ar atplūdiem – pārliecīgs optimisms ar pesimismu, kur abi bieži vien sadzīvo – „var iegūt, bet ar to nepietiks…”, jo tiks iztērēts. Piekrastes psihotipa iemītniekiem augstākā vērtība ir veiksmīgums, kara prasme un viltība, spēja iegūt jebkuriem līdzekļiem, arī ar laupīšanu. Tādam viss ir legalizēta laupīšana. Psihotipa lozungs ir „kam ir – tas ir stiprs”. Anglosakši, Kanāda, Austrālija, Turcija, ASV un tagad arī Eiropas rietumi (arī Baltija) un Āzijas piekrastes ir „piekrastes” psihotipa zonas. Pie tiem pieder arī semīti, berberi, beduīni un stepju klejotāji, kā arī Vidusjūras baseina kultūra.

„Pilsētu” (klinšu) psihotips ir stabils, stiprs un kustīgs. Apvieno kā „centrālo zemju” (dzīvo no tā, kas ir tur, kur tas ir), tā arī „piekrastes” psihotipa īpatnības, bet tam nav „centrālo zemju” lēnās pārliecības par nākotni un „piekrastes” neierobežotās ekspansijas. Tas ir mantojis „piekrastes” meklējumus „krasta redzamības zonā” (turpināt tradīciju – nemainīt to, kas labi strādā) un kustas savā ierobežotajā pilsētas teritorijā, tur meklējot aizvien jaunus variantus un darbības vietas tajā. „Pilsēta” ir tik komplicēta, ka tajā aizvien atklājas jauni „stūrīši” ar to iespējām. Tajā pat laikā „pilsētai” nav (tā neprot) „centrālo zemju” zināšanas un spējas sagaidīt zemes auglības – dabiskās attīstības un Sapratnes augļus. „Pilsētai” katrs „nams” un „iela” jābūvē pašiem. „Pilsētai” nav auglības nepārtrauktības, tāpēc aktivitāte tajā pārvietojas no viena „notikuma” uz citu, bet pārvietojoties nepievērš uzmanību tam un tiem, kas ir starp „notikumiem”. Starp „notikumiem” esošais ir traucēklis. „Pilsēta”, būdama „melnzemes” ieskauta, ir „melnzemes” pieredzes kondensētāja un attīstītāja, bet bez „melnzemes” pienesuma izvirst tukšā rosībā un tās radītajās perversijās – darbībās postošā telpā (trūkst „melnzemes” veselīgās Sapratnes par tukšu meklējumu neauglību). „Pilsētas” psihotips ir gana augstprātīgs, lai dibinātu attiecības ar „citām pilsētām pāri laukiem” – nerēķinās ar to viedokli, kuri nav „pilsēta” un visu „pārbūvē” par „pilsētu”. „Pilsēta” neprot sadzīvot.

Ja „pilsēta” spēj pacelt skatu „debesīs”, tad tai atklājas jaunu neierobežotu meklējumu un atklājumu telpa – tā atbrīvojas no „piekrastes” ierobežojumiem un „melnzemes” piesaistes „Zemes auglībai”. Tad „pilsēta” iegūst „Debesu” laukus un auglību. Tad parādās jauna „Debesu Pilsēta” – „Jaunā Jeruzāleme un jaunās Debesis”. Caur „Debesu Pilsētu” nāk „Debesu Valstība uz Zemes”.

„Centrālo zemju” līdzsvarots „pilsētas” psihotips, neskatoties uz saviem trūkumiem un nepilnībām, var harmonizēt un apvienot „centrālo zemju” un „piekrastes” psihotipus. Līdzsvarota „pilsēta” harmoniskos apstākļos ir attīstības virzītāja, bet nelīdzsvarota un disharmoniska visu pasauli ierauj haosā, strīdos un sabrukumā. Harmoniska „pilsēta” dabiski apvienojas ar „centrālo zemi”, bet destruktīva un disharmoniska kļūst par „piekrastes” ekspansijas un laupīšanas atbalsta punktu. Mūsdienu globalizācijas variants tieši ir „piekrastes” un „pilsētas” negatīvo kvalitāšu summa. Ja „pilsēta” kļūst par „Debesu Pilsētu”, tā apvieno, attīra un visu Zemi paceļ jaunā pakāpē „Debesu Ceļā”, kurš sevī apvieno visus trīs sadalītos psihotipus to labākajās kvalitātēs.(…) „Pilsētas” psihotipam pieder Sibīrija, Altajs, Ķīna, Mongolija, Peru un apmēram 2000 Cilvēku Latvijā.

Eiropa kādreiz sevī harmoniski apvienoja visus trīs psihotipus. Tajā bija pārstāvēta „piekraste” Vidusjūras baseinā, „pilsētas” un „centrālo zemju” sadzīve visā citā teritorijā, bet līdz ar semītu un Romas impērijas izplatīšanos, šis līdzsvars tika izjaukts. Semītu un Romiešu ietekmē izveidojās Anglosakšu destruktīvais piekrastes augonis, kurš pamazām pārveidoja Baltijas un Skandināvijas telpu. Ilgstošu karu rezultātā no Eiropas tika izspiests „centrālo zemju” psihotips, kurš daļēji saglabājās tikai Krievijas teritorijā, kur cenšas atjaunoties šīs teritorijas vibrāciju īpatnību un tās iedzīvotāju ģenētiskās atmiņas saderības dēļ. Šī pati ģenētiskā atmiņa turpina darboties arī daļā Latvijas iedzīvotāju, kuri, apvienojoties ar saviem 2000 „pilsētas” psihotipa iedzīvotājiem, varētu apgūtu savu „pilsētu” un caur to ieiet savā „Debesu Pilsētā” un tā iegūt nākotnes attīstības perspektīvu, kādas tiem nav „piekrastes” (ASV) vadībā – naida atmosfērā un procesā.

Pietiekami ilgstošās anglosakšu un semītu ietekmes rezultātā Eiropa sākumā pārveidojās par „piekrastes – pilsētas” psihotipu, bet globalizācijas apstākļos tas tagad ir pārveidojies par tīru „piekrastes” psihotipu, kurš ASV ietekmē ir mutējis par destruktīvu „gejropas piekrastes pilsētu”.

„Centrālo zemju” un „piekrastes” psihotips nekad nesapratīsies un nesadzīvos. „Melnzemieši” vienmēr teiks „dzīvosim draudzīgi”, bet „piekrastnieki” to vienmēr uztver kā „melnzemiežu” vājuma zīmi un tāpēc sengaidīto iespēju uzbrukt. „Piekrastniekiem” „dzīvot draudzīgi” ir nomirt badā – viņiem viss ienāk tikai tad, ja to atņem citam (konkurence).

Pašlaik Krievijas „melnzeme” ir novājinātā stāvoklī, bet atkopjas un meklē savienību ar „pilsētu” – Ķīnu un strauji atgriežas pie savas „pilsētas” – Sibīrijas apgūšanas, kas atņem „piekrastniekiem” cerības to iegūt sev.

***

Katram karam ir izsludinātie, īstie, redzamie un dziļi slēptie iemesli. Rietumu propagandisti skandina „Krimas” un „Ukrainas” zvanus, bet Krievijas noķengāšanas un dehumanizācijas propagandas kampaņa sākas sen pirms tam. CNN pasūtījums ir „humora” seriāli „Naša raša”, „seši kadri”, „Humora klubs”, „vakara Urgants” un tam līdzīgi raidījumi, kurus plebejiski kopē Latvijas televīzijas savā „tas var notikt tikai Krievijā”. Tādi izķēmojošā gaismā zemi un tās iedzīvotājus rādoši raidījumi kropļo kā krievu psihi Krievijā, tā ārzemnieku viedokli par Krieviju un dod augsni un atbrīvo naidu – ļauj tam būt – jo „pret tādiem jau var”. Tādi raidījumi netop vienā dienā un arī vienā dienā nenes augļus, tāpēc tādas lietas ieplāno krietnus gadus iepriekš, lai tās sagatavotu augsni tālākajiem soļiem.

Krieviju difamē (rāda nelabā gaismā – veido par to izkropļotu negatīvu tēlu un attieksmi sabiedrībā) visu laiku, bet īstā noķengāšana sākas jau īsi pirms olimpiādes, kad vēl nebija nekādas „Krimas” un „Ukrainas”, tātad to tikai izmanto kā elementus ieplānotā un ar to nesaistītā cīņā. Izsludinātā cīņa „pret” un „lai piespiestu” ir ar „Krimas” un „Ukrainas” masku, bet faktiski tā ir ASV vadītā Krievijas ekonomiskās attīstības bremzēšana, lai paturētu kontroles iespējas un turpinātu to izlaupīt. Nostiprināta un stipra Krievija aizvērs durvis zagļiem un izlaupītājiem deguna priekšā. Ekonomiskā bremzēšana nozīmē to, ka Cilvēki dzīvo sliktāk kā varētu dzīvot bez tādas iejaukšanās viņu dzīvē. ASV un viņu gejropa dara tā, lai daudzi miljoni Cilvēku dzīvotu slikti. Ja Cilvēki dzīvo slikti un viņus dehumanizē – uzspiež nekrofilisku perversiju „dzīves” veidu, tad viņi izmirst.

Nav noslēpums, ka ANO un Pasaules Veselības organizācija anglosakšu vadībā ir izvērsusi iedzīvotāju skaita samazināšanas (demogrāfiskās bremzēšanas) programmas darbību (ko uz savas ādas izjūt arī ģimenes Latvijā). ASV netur noslēpumā doktrīnu par Krievijas sadalīšanu vairākās „valstīs”, tās teritoriju depopulāciju (attīrīšanu no Cilvēkiem) tālākai rūpnieciskai izmantošanai „attīstīto valstu” labā un iedzīvotāju koncentrācijai 22 lielpilsētās tālākai centralizētai iedzīvotāju izskaušanai (seksuālas perversijas, alkohols, narkotikas, kaitīga pārtika, iznīcinoša farmakoloģija, eitanāzija).

ASV varas iestādes un elites runas vīri un sievas (Klintone) neslēpj to, ka eksistē viņu sastādīts plāns un grafiks, kādā ir paredzēta Krievijas iedzīvotāju skaita samazināšanās (depopulācija). Tādi pat plāni ir sastādīti visai pasaulei – katrai zemei un tautai – arī Latvijai. Katram reģionam, ņemot vērā tā īpatnības un tālākās izmantošanas projektus, ir sastādīts pasākumu plāns ar laika atzīmi un grafiku tā iedzīvotāju skaita samazināšanai. Tā kā neticiet „vienotībām”, straujumām un freibergām, kad tās stāsta par Latvijas gaišo nākotni! Viņas zina, ko dara un par ko (kādu summu – kādu algu kādā valūtā) melo!

Šogad Krievijai tās grafikā bija paredzēts iedzīvotāju skaita kritums līdz 136 miljoniem, bet faktiski Krievijas iedzīvotāju skaits ir audzis līdz 144 miljoniem. Krievijas valdībai ir izdevies pārvarēt Cilvēkus iznīcinošo ārvalstu darbību spiedienu un uzsākt pozitīvu demogrāfisko procesu. Tas ir īstais un dziļi slēptais uzbrukumu iemesls Krievijai. Anglosakšiem tas ir nāves spriedums, jo pilnasinīga un atjaunota, Cilvēku dzīvā spēka bagāta Krievija ar tādu savu esamību pilnīgi sagrauj visus viņu pasaules kundzības plānus.

„Piekrastes” gejropai un ASV Krievija ar tās Sibīriju ir salds kauliņš, uz kuru liktas lielas cerības – pēdējā iespēja turpināt veco eksistenci un visa viņu perversā nākotne. Tāpēc nākošajā gadā viņi turpinās un attīstīs savus uzbrukumus Krievijai visnegodīgākajos un naidīgākajos veidos.

Anglosakši cer, ka naida vilnis pārvelsies Krievijas robežām un pārņems visu Krieviju, liekot tur dzīvojošajiem sevi sadedzināt tajā. Anglosakši ceļ naidu Gejropā un Ukrainā. Pārtraucot informācijas plūsmas (patiesības darbību) viņi, izplatot savus melus, sanaido visus ar visiem. Ukrainā „valdības spēki” – 10 – 12 reizes dienā katru dienu „pārkāpj pamieru” (kāds tur pamiers intensīvas kara darbības laikā!) un ar smagās artilērijas un raķešu ieročiem apšauda vietas, kur nekādu pretinieka spēku nav – dzīvojamos rajonus, skolas, slimnīcas, ūdens apgādes iekārtas un elektroapakšstacijas. Ziemai iestājoties, pilsētai un piepilsētas ciematiem (Doņeckas – Luganskas aglomerācija ir lielākā pasaulē) tiek iznīcināts dzīvojamais fonds, apkure, ūdensapgāde un enerģijas piegāde. Iedzīvotāji tiek nosaldēti!

Tai pat laikā viņi ir atgriezti no visiem finansu, pārtikas un dzīvības uzturēšanas avotiem no Ukrainas puses. „Ukraiņi” nospīdzina katru, kurš meklē patvērumu frontes fašistu pusē. Tai pat laikā Kijevas fašisti pēc Porošenko pavēles pārtrauc Ukrainas banku darbību pretošanās kustības teritorijā ar to atstājot bez iztikas līdzekļiem pensionārus, mātes, bērnus un budžeta iestāžu darbiniekus, kā arī biznesa struktūras, kurām nekāda sakara ar politiku nav. Tagad ir ieplānots visiem Doņeckas un Luganskas apgabalu iedzīvotājiem atņemt Ukrainas pilsonību.

– Ja jau „Ukraiņi” stāsta, ka Doņeckā iebrūkot un karojot Krievija, tad kāpēc viņi iznīcina (ieskaita „krievos”) savus mierīgos iedzīvotājus, kurus it kā okupējot Krievija? – Ja jau tur darbojoties no Krievijas apgādātie „teroristi”, tad kāpēc atņem iztikas līdzekļus saviem pensionāriem? – Ja jau tur „iebruka” Krievijas karavīri, tad kāpēc iestājoties ziemai iznīcina savu iedzīvotāju patvēruma un dzīves vietas – savu pilsētu dzīvojamo fondu un apgādes infrastruktūru?

Kaut arī Krievija uz Novorosijsku sūta kravas auto kolonnas ar pārtiku un medikamentiem, tomēr tā nevar pienācīgi apgādāt tur esošos miljonus iedzīvotāju. Tur sākas bads un reāla iedzīvotāju izmiršana bada nāvē. Doņeckas un Luganskas pašpārvalde tagad iedzīvotājiem tāpat kā aplenktajā Ļeņingradā izsniedz 250 gramus maizes dienā! Nekādas citas pārtikas tur vairs nav, un pēc pēdējām ziņām arī milti tur ir beigušies. Ja „ukropļi” uzzina, kur ir maizes izsniegšanas punkts, tad to apšauda mērķtiecīgi un intensīvi.

Nikolajevas [Ukraina] skolās notika „rudens tirdziņš”, kurā bērni tirgoja savus ražojumus. Varēja ierādāties dzērienu „krievu bērnu asinis”, „kolorādo aknu cepumi”, „seperātista smadzenes”, „moskaļu tauki” u.t.t. „Brīvajā Ukrainā” izvietoti plakāti ar aicinājumu nebūt vienaldzīgiem un nogalināt „kolorādu”, nosit „vatņiku”, uzšķērst „moskali”. Pati „ukropļu” valdība to ir izsludinājusi par „jaunās Ukrainas brīvās mākslas” akciju. Aicinājumi slepkavot tiek pasniegti kā „kultūras notikums” – akcija, kura iemiesojot Ukrainas kultūras garu un attīstību! – Attīstību uz kurieni? – Uz slepkavošanu? Ar to pilnībā sasaucas Latvijas „vienmēr pirmajā” radiokanālā skanošie aicinājumi nogalināt Putinu. Tāpēc, ka viņi zina – tas notiek visu godīgo „centrālo zemju” acu priekšā un domā, ka viņu taisnīgās dusmas izdosies pārveidot par naidu pret savu valdību un līderi Putinu. Pret Putinu (…) šogad iesāktā kampaņa nākošgad pieņemsies spēkā. Tāpat tas notiks visur tur, kur ir redzami līderi un savu kustību Vadoņi. Nākošajā gadā lielāki uzbrukumi tiks vērsti pret visu valstu, kustību un organizāciju līderiem.

Viktorija Nulande nupat savā intervijā paziņoja, ka pret Krieviju vērstajām sankcijām nav jāmaina Krievijas ārpolitika, bet tas ir uzbrukums Krievijas varas līderiem (Putinam), ekonomikai un iedzīvotājiem cerībā pavērst viņus pret savu valdību – tas ir – ASV ierosina valsts apvērsumu un likumīgās varas valdības gāšanu.

ASV visā pilnībā ir uzņēmusi kara kursu un devusi rīkojumu savām struktūrām Gejropā un Krievijā (5.kolonai) sākt valsts apvērsumu Krievijā un Krievijas likumīgās valdības gāšanu. Apvērsumu Ukrainā sagatavoja ar ilgstošu nacistu spēku sagatavošanu aiz „nacionāli noskaņotu” grupu maskas. Apvērsumu veica ar tiešu Gejropas valstu valdību iejaukšanos, atbalstu un ASV vadībā. Pirms „prezidenta vēlēšanām” jau bija ASV izsludināts vēlēšanu uzvarētājs Porošenko un procentuāli vēlēšanu rezultāti. Tagad jau ir paziņots, ka Putins „esot jānogalina” (pat Latvijas radio „vienmēr pirmā” raidījumā atklātā tekstā izskan aicinājumi un pamudinājumi nogalināt Putinu). Ar Sandras Kalnietes muti Latvijai un Gejropai ASV ir norādījusi nākošo Krievijas prezidentu – Hodorkovski. (…) ASV kongress pieņēma rezolūciju sākt Krievijas informatīvo kanālu bloķēšanu – piespiest visas pasaules valstis bloķēt informāciju no Krievijas.

– Un kā tad ar objektīvo informāciju, kurā ir jāatspoguļo vismaz divi pretēji viedokļi? – Un kā tad ar Cilvēktiesībās izplatīt un iegūt informāciju? – Un kā tad ar demokrātiju? – Un kā tad ar tiesībām izteikt savu viedokli? – Un kā tad ar tiesībām tautām pašām izvēlēties savu dzīves ceļu? – Un kā tad ar tiesībām tautām pašām izvēlēties savas valdības un savus līderus?

Tas būs Līderu cīņu laiks, kad viņu ienaidnieki un sabiedrotie atklās sevi ar to, ka nostāsies pret tiem vai vēl ciešāk vienosies ar savu Līderi. „Piekrastnieki” zin, ka ar Līderi ir uzvara, bet bez Līdera nāk sakāve. „Piekrastnieki” centīsies atraut tautu, Zemi un Karali vienu no otra – atstāt Karali bez tautas un tautu bez Zemes.

Saglabāsies tie, kuri saglabās Karaļa, tautas un Zemes vienību. Turpināsies hierarhijas principu atzīstošie un tajā dzīvojošie. Turpināsies hierarhiju apvienību veidošanās un nostiprināšanās, papildināšanās. Turpināsies pretējo nometņu iezīmēšanās un nodalīšanās, spēku pulcēšana un virzīšana frontes virzienā.

***

Gejropas plānprātiņi cer uz lielo karu ar Krieviju, kuru it kā izcīnīšot Ukrainā ar ukraiņu rokām un amerikāņu ieročiem. Simptomātisks ir balsojums ANO plenārsēdē par nacisma glorifikācijas nosodījumu. 115 valstis balsoja par nosodījumu, bet 3 valstis – ASV, Kanāda un Ukraina balsoja pret nacisma nosodījumu (tātad par glorifikācijas turpināšanu), bet visas Gejropas Savienības valstis (tātad arī Latvija) atturējās. Tātad Latvija atturas nosodīt nacisma glorifikāciju!?

– Un kā tad tādā gadījumā tur ir ar to Satversmes preambulu, kurā nacisms it kā tiek nosodīts? – Atkal kārtējo reizi „papīros” raksta vienu, bet darbos dara pavisam citu?! – Vai Satversmes preambulas pārkāpums un neievērošana ir Satversmes pārkāpums un neievērošana vai visa tā Satversme ar savām preambulām izrādās tikai tāds apdrukāts papīrs papīrgrozā, kuru no tā izvelk tikai tāpēc, lai to izmantotu pakaļas apslaucīšanai vajadzības gadījumā?!!! – Vai var uzskatīt, ka vēl ir spēkā tas, kas netiek turēts spēkā? Nevar!

Mums jāatzīst, ka tik daudz reižu starptautiskās attiecības ir pārkāptas; tā ir valdošo aprindu noliegta un tāpēc mums tā vairs nav Satversme… Mums vairs nav Satversmes! – Kā nu dzīvosim? – Kaut kā mazgāsim to pašu? – Taisīsim jaunu? – Un kas ir Satversmes mazgāšana? – Vai tik tā nav Satversmes atbrīvošana no tai apkārtesošajiem netīreļiem? – Un kur tad ir tie „tīrie”, kuri to varētu darīt? – Vai tik tie nav tādi paši, tikai citā sānā iesmērēti? – Vai te vēl ir tādi, kuriem Satversme, tās un likumības ievērošana vēl ir vajadzīga? – Vai pastāv tas, kam un kā dēļ, ko veidojot Satversme tika veidota? Gejropa cerēs uz lielo karu Krievijā, bet saņems lielo karu pati savā teritorijā! (…)

***

(…) Krievija nav mononacionāla un unitāra. Krievijā krievi ap sevi savā impērijā uztur tautu saimi – pavadoņus. Krievija sagaida saullēktu Klusā okeāna krastā un redz to norietam rietumeiropā. Krievija ir Roma tās augstākajā aspektā. Roma visu vilka sev, bet Krievija baro savus nepateicīgos „galdabiedrus”. Visas pasaules melu kules un zobgaļi apsmej tās „naftas un gāzes adatu”, bet nepadomā, ka reāli Krievija viņus baro ar savu miesu un asinīm – zemes dzīļu bagātībām un zobgaļu labklājības pamatā ir nepateicīgi no Krievijas pieņemtais. Krievija ir gatava barot un dalīties ar savām dabas bagātībām kā rietumos tā arī austrumos – arī uz Ķīnu un Indiju, Koreju plūst tās dabas bagātības. Visos rietumu „augsti attīstītās” zinātnes institūtos strādā Krievijā izglītību ieguvušie krievi. Krievija pasauli baro un uztur tās līmeni ar to, kas rietumiem sen jau ir beidzies – ar Savu Prātu un Sirdi.

Krievija ir Sirdszeme un Sirdszemē, kas pārvalda Eirāzijas kontinentu. Krievija Jupiteriski patvaldnieciski sēž savā tronī Ziemeļpola tuvumā un lepojas ar Indoeiropiešu rases totēma tēlu – lāci. Par šo troni pēdējajā tūkstošgadē notiek nerimtīgas cīņas. To cenšas iekarot Normāņi (kas tiem daļēji izdevās), Poļi, Vāci, Franči atkal Vāci un anglosakši, ar kur rokām pēc šī troņa varas tiecas žīdi. Viņi sanaido kaimiņus, vājina un ar viņu rokām cer sev sagrābt to, kas viņiem nepieder. (…)

***

Tagad „vienmēr pirmais” reklamē ēdienu receptes Sirds veselībai. Sirds veselība nav atkarīga no ēdieniem un to sastāvdaļām. Sirds veselība ir atkarīga no Sirdsdzīves. Cilvēka uzmanību aizvirzot no Sirdsdzīves uz ēšanu, tiek grauta Sirdsdzīve un sirds veselība. Tāpēc ar tādām reklāmām tiek reklamēta ēšana un grauta Sirds veselība.

Katra kontinenta un tautas labklājība iz-riet no viņas pašas iekšējās Sirdsdzīves – Kultūras. Mēģinot to aizstāt ar miesīgu spēku pieplūdumu – viesstrādniekiem, kredītiem un subkultūru – dator-inform-internet industriju tiek panākta kontinenta pamatspēku novājināšana. Liekā svara pieaugums ir lieka slodze Sirdij. (Tāpēc Līderi atbrīvosies no „tukšo sekotāju” masām.)

Gejropa izmēģināja viesstrādnieku iepludināšanu un viņu kultūras deģenerāciju (iznīcināšanu) – multikulturālismu. Tā vietā pilnīgi dabiski ieguva pati savas Kultūras izzušanu. Tie, kuri grib iznīcināt citu Kultūru, savu jau ir iznīcinājuši. Tikai akulturālis iestājas pret citu Kultūru. Katrs savu Kultūru saglabājušais un iedzīvinošais sargā un attīsta visas citas Kultūras. Iepludinot viesstrādniekus no tuvajiem austrumiem, Pakistānas un Indijas, Gejropa iepludināja islamticīgos, kuri saglabāja savu Kultūru un to nostiprināja tās ekstrēmākajā formā, kad tā sadūrās ar Gejropas kultūras pagrimumu un perversijām. Tā Gejropa ieguva karojošu spēku un frontes ierakumus to pusē. Šo pusi Gejropa „uzkarsēja” vervējot „īstenticīgos” brīvprātīgos dumpinieku karam ar likumīgo valdību Sīrijā. (Gejropieši un „putinnīstošie” vienmēr rīko apvērsumus, gāž valdības, nogalina līderus, sagrauj pilsētas un nogalina to iedzīvotājus. Viņu „demokrātija” sēž uz līķu kalniem uz pilsētu drupām.) Tagad ASV un Gejropa ir radījusi islamistu spēku, kurš ir spējīgs un grib karot Gejropā (Eiropas kontinentā), lai pārņemtu to savā kontrolē un izbeigtu Gejropas izvirtības turpināšanos.

Tai pat laikā ASV un Kanāda visu šo laiku kopš otrā pasaules kara beigām saglabāja, uzturēja un kultivēja nacismu kā ieroci cīņai ar PSRS. Kopš 1990.gada nacisms tika inkorporēts un intensīvi attīstīts bijušajās PSRS republikās (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ukrainā, Gruzijā utt.) un visā Gejropā. Vērojot kā Gejropa rīkojas, var redzēt, ka faktiski tā ir nacistiska tikai to atklāti neatzīst. Vilks var melot, ka tas ir jērs, bet pietiek redzēt, ko tāds vilks ēd, lai būtu skaidrs, ka tas ir asinskārs plēsoņa. Var vērot faktu, ka liberālisms ir brīvlaidis (atbrīvojis no nosodījuma) seksuālo izvirtību – perversijas (seksuālo noziegumu) un ir ieguvis noziedzību virzošā spēka dabu. ASV uzstājas par demokrātijas (bet ne visatļautības principu) zemi. „Demokrātija” ASV ir stingri reglamentēta un regulēta. Lai atceramies kaut daudzskaitlīgos nesodītos gadījumus, kad policija noslepkavo tos, pret kuriem vēršas, un to, ka tur pie vēlēšanām netiek pielaisti valdošajai varai netīkami politiķi un vēlētāji. Lai atceramies falsificētos vēlēšanu rezultātus, ar kuriem ASV tika uzspiesti tobrīd elitei vajadzīgie prezidenti.

ASV ir nacismu sevī saglabājusī un iznēsājusī valsts. Tai pat laikā ASV ir homoseksuālismu attīstījusī un legalizējusī valsts. ASV ir demokrātiju un liberālismu savienojusī un bruņotā vardarbībā izplatījusī valsts. Ar ASV tiešu spiedienu Eiropa ir pārvērsta par Gejropu. Reālā situācija ir tāda, ka pašlaik ASV pārstāv totalitāru varu.

Totalitārismam ir daudz seju. Totalitārisms ir tur, kur neatstāj vietu atšķirīgai dzīvei, kultūrai, domai un aicina to iznīcināt kā Ukrainā „kolorādus”. Totalitārisms prasa aizliegt visu informāciju no Krievijas tāpat, kā nepieļaut ģimenēm audzināt savus bērnus savā dzīvesziņā.

Totalitārismam ir visu nosmacējoša liberālisma seja. Totalitārismam ir uzputotā homoseksuālisma, pedofilijas un citu seksuālo noziegumu seja. Totalitārismam ir mums jau zināmā nacisma un šovinisma (ko tagad par nacionālismu sauc) seja. Redzot to, kas notiek ASV un Gejropā, ir jākonstatē, ka tagad totalitārisms ir apvienojis nacismu (slepkavošanu un naidošanos) ar homoseksuālismu (seksuālu noziedzību) un ietērpis to visu demokrātijas un liberālisma tērpā. Liberāļi, nacisti un seksuālnoziedznieki ir apvienojušies. Tie, kuri dēvējas par liberāļiem, ir vienkārši nacistiski homoseksuāļi, bet tie, kas pasniedz sevi par lesbgejbiseksuāliem un pedofiliem, ir Cilvēku slepkavas – nacisti. Totalitārisms ir ieguvis homonacisma seju! Visi pasaules mēsli ir saplūduši vienā bedrē!

Nupat Lietuvā jaunā „veselības aizsardzības” ministre Rimante Salašjavjačjute aicināja un pasludināja par valsts akceptējamu maznodrošināto eitanāziju. Tātad katrs, kas nav iztikas minimumu sasniedzis, ir valstiski akceptējami noslepkavojams. Tātad nāve ir valsts akceptēta bagāto uzdzīves izraisītas nabadzības alga! Lai atceramies psihiski slimo noindēšanu trešā reiha laikā! Šis, ko tagad Lietuvā ierosina valdības locekle (savas partijas – bagāto un ietekmīgo pilsoņu pārstāve) tālu pārsniedz Hitlera darboņu mērogus.

Šī leišu Rimante tāpat tūlīt norādīja, ka Lietuva nav sociāla valsts, kurā veselības aizsardzība būtu pieejama katram un tāpēc eitanāzija ir labākais risinājums maznodrošinātajiem. Tāpat šī „veselības aizsardzības” ministre cēla jautājumu par „pediatriskās eitanāzijas” pieļaujamību un legalizēšanu, jo, lūk, Beļģijas bērniem un jauniešiem jau tādas tiesības esot. Tātad tiek piedāvāts slepkavot nabadzīgos, un ne tikai pieaugušos, bet arī bērnus un jauniešus! Tāda ir liberāli homonacistiskā totalitārisma seja!

Tagad neonacisms Gejropā ir kļuvusi par nopietnu spēku, kuru Gejropas radio, TV un prese uzrīda visiem citādi domājošajiem un Krievijai. Nupat šorīt (2014.27.11.) „vienmēr pirmais” stāstīja, ka telefonsarunā Putins esot draudējis ar uzbrukumu Ukrainai. Tai pat laikā jau bija zināms, ka tie ir meli. Tos atspēkoja kā Maskava, tā arī Ukraina. Tomēr tie tika izplatīti visā Gejropā, Kanādā, Ukrainā, ASV un Austrālijā. Meli visur atrada dzirdīgas ausis.

Vēlāk nekāda atsaukuma nebija, un pat ja būtu bijis, tad savu tie jau ir panākuši. Tādā veidā „vienmēr pirmais” un citi šos melus izplatījušie ir izdarījuši kriminālnoziegumu – naida kurināšanu, tomēr neviens viņus nesodīs par to un nekauninās, tāpēc, ka tāda ir visas nacistiskās Gejropas Savienības politika – vairot naidu, celt naida vilni un velt to uz Krieviju. Viņi cer, ka Doņeckas – Luganskas mocīšanā izraisītās dusmas vērtīsies naidā un to varēs sarīdīt ar (arī Latvijā) Gejropā radīto naidu pret Krieviju. (…)

Apaugļojot Gejropu ar nacismu, tagad ir panākts tas, ka Gejropa dzemdē savu otro nacisma bērnu – Ukrainas nacisma valsti. Otrais nacisms tāpat kā pirmais iekļūs visās tuvākajās teritorijās un sāks lielo karu Gejropā. Gejropā karos islams ar nacismu.

Divi nesamierināmi spēki izdedzinās (ne jau vienā gadā…) visu Gejropu. Neviens no tiem nebūs ieinteresēts meklēt izlīgumu, tāpēc tie karos līdz pēdējam dzīvajam Gejropietim. Tas latviešu idiots, kurš vīsta dūres klausoties „Latvijas” radio un domā, ka „tā tiem Krieviem vajag – vajag sist un dedzināt!”, nesaprot, ka tā viņš to „sišanu un dedzināšanu” velk pats uz savām mājām, saviem tuviniekiem un saviem bērniem. Tas, ko tāds „Krievu nīdējs” atbalsta Donbasā, no citas puses atnāks pie viņa un viņa mājām. Donbas ir Cilvēcības eksāmens. To, ko Tu akceptē pret Donbasu, saņemsi pats. To, ko Tu vērs pret Krieviju, saņemsi pats no Gejropas nākošu.

Gejropa ir sagatavojusi divus nesamierināmus spēkus – islāma radikālismu un nacismu, kuri sāks karu Gejropā – visā teritorijā un jebkurā veidā centīsies iznīcināt viens otru, tā līdzjutējus un visu, kas traucēs vai liksies iznīcināšanas vērts. Visa Gejropa būs kara darbības zona. Karš sāksies nākošgad, bet tas būs tikai sākums. To uzturēs un uzkurinās, kā Gejropas idioti, tā ASV un žīdu nelieši, kuri uz to taisīs savu naudu. Arī Latvijā vairosies idioti, kuri virzīs to uz karu un visādi darīs to par karadarbības teritoriju. Katrs, kurš iekvēlosies naidā, dzirdot par kārtējo „Krievijas un Putina agresiju pret Ukrainu un tās tuvumu NATO vai Baltijas robežām”, tādā veidā pievilks karadarbību Latvijai, savām mājām un sev. Tiem, kuri ir vienaldzīgi pret to, ka sagrauj Donbasa iedzīvotāju mājas un nogalina viņu tuviniekus, tas būs jāpiedzīvo. Ne tūlīt, ne nākošgad… Bet nākošgad sāksies tas, kas to ievilks arī Latvijā, ja latviešu idioti turpinās darīt to, ko dara šodien. To jau ir sapratuši Turki, Serbi un Somi, tāpēc viņi nodalās no Gejropas kurinātās sankciju un naida politikas pret Krieviju. (…)

Pauls Stelps
/27.12.2014/

Avots:
http://www.philos.lv/Eiroremonts.html

Informācijas aģentūra
/06.01.2015/

Šis ieraksts tika publicēts Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.